Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Školní poradenské pracoviště

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

1
poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
2
sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
3
prevenci školní neúspěšnosti,
4
kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
5
podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
6
podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
7
průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
8
včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
9
předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
10
průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
11
metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
12
spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
13
spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Členové ŠPP

PaedDr. Ludvík Zimčík
PaedDr. Ludvík ZimčíkŘEDITEL ŠKOLYzimcik57@gmail.com
Telefon: 777 893 942 
Mgr. Markéta Hudáková
Mgr. Markéta HudákováZŘŠ - VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGmarketa.hudakova259@gmail.com
Konzultační hodiny:  po domluvě Telefon: 733 797 600
Mgr. Alena Urbancová
Mgr. Alena UrbancováŠKOLNÍ METODIK PREVENCE urbancova72@gmail.com
Konzultační hodiny: po domluvě Telefon: 725 725 011
Bc. Lucie Uhrová
Bc. Lucie UhrováŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGneskqick@gmail.com
Nyní na RD
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline