Školní poradenské pracoviště

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

1
poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
2
sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
3
prevenci školní neúspěšnosti,
4
kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
5
podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
6
podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
7
průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
8
včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
9
předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
10
průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
11
metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
12
spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
13
spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Členové ŠPP

PaedDr. Ludvík Zimčík
PaedDr. Ludvík ZimčíkŘEDITEL ŠKOLYzimcik57@gmail.com
Telefon: 777 893 942 
Mgr. Markéta Hudáková
Mgr. Markéta HudákováVÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGmarketa.hudakova259@gmail.com
Konzultační hodiny:  po domluvě Telefon: 733 797 600
Mgr. Alena Urbancová
Mgr. Alena UrbancováZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO II. ST. ZŠ, ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE urbancova72@gmail.com
Konzultační hodiny: po domluvě Telefon: 725 725 011
Bc. Lucie Uhrová
Bc. Lucie UhrováŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGneskqick@gmail.com
Nyní na RD