Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

L Lyceum

Jednotná přijímací zkouška v roce 2023

Ve školním roce 2022/2023 proběhnou jednotné přijímací zkoušky z ČJL a matematiky dle informací MŠMT v polovině dubna, přihlášku je nutno podat už do 1. března 2023.

Oficiální stránky jednotné přijímací zkoušky

Každý uchazeč může písemný test JPZ ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v rámci přijímacího řízení konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Zadání testů jednotné přijímací zkoušky je distribuováno centrálně, z organizačních a technických důvodů proto nelze tyto zkoušky konat v dalších místech, kde za běžných okolností probíhá přezkoušení IV žáků (Praha, Brno, Kladno).

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

1. termín:13. dubna 2023

2. termín:14. dubna 2023

Náhradní termíny:

1. termín: 10. května 2023

2. termín: 11. května 2023

Přihláška

Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné podat do 1. března 2023.

  Tiskopis přihlášky

  Vzor správně vyplněné přihlášky

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.

 

Nezbytné součásti přihlášky:

  • ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ; součástí přihlášky nemusí být ověřená kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušného ročníku na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku*,
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, bližší informace naleznete na stránkách jednotné přijímací zkoušky v části Úpravy podmínek přijímacího řízení,
  • v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb.,

U žáků cizinců bude ověřena znalost českého jazyka formou rozhovoru v den konání přijímacího řízení. Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání.


 * Vzhledem k tomu, že přihláška pro dálkovou formu vzdělávání neobsahuje formulář pro opis klasifikace ze ZŠ, je možné využít jako přílohu také formulář přihlášky pro denní formu (zde však již nevyplňujte název školy, naše lyceum má pouze dálkovou formu vzdělávání a tento formulář tak slouží pouze pro potvrzení známek a bez řádně vyplněné přihlášky pro dálkovou formu není možné uchazeče zařadit do přijímacího řízení).


Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás - rádi Vám pomůžeme!

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech:

  stanova@skolybrezova.eu

Výchovné poradenství a kariérové poradenství, záležitosti týkající se speciálních vzdělávacích potřeb žáků a podpůrných opatření s Vámi bude řešit:

Mgr. Markéta Hudáková
  +420 733 797 600
  hudakova@skolybrezova.eu

 

Kritéria přijímacího řízení v 1. kole

 1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky  
  - ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura   max. 50 bodů, min. 15 bodů 
  - ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace         max. 50 bodů, min. 10 bodů
  2. Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ   max. 10 bodů
  3. Motivační dopis   max. 10 bodů
  Maximální počet všech dosažených bodů   120 bodů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle celkového součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk. Přijati budou uchazeči, kteří získají alespoň minimální stanovený počet bodů ve výsledcích JPZ z ČJL (min. 15 bodů) a matematiky (min. 10 bodů) a současně se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů.

Bližší informace k jednotlivým kritériím

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ

V případě uchazečů ve školním roce 2022/2023 se započítává prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ze všech předmětů (nezapočítává se hodnocení chování). Uchazečům, kteří získali základní vzdělání před rokem 2020, se započítávají obě pololetí posledního ročníku (ve kterém dosáhli uvedeného stupně vzdělání).

Stupnice hodnocení:

Za každé hodnocení předmětu známkou „chvalitebný“ se odečítá 1 bod od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „dobrý“ se odečítají 2 body od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „dostatečný“ se odečítají 3 body od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „nedostatečný“ se odečítá 5 bodů od maximálního počtu bodů.

Student v kategorii „Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ“ nezískává záporné body (minimální počet bodů = 0).

Motivační dopis

Motivační dopis posuzuje individuálně ředitel školy. Uchazeči mohou uvádět víceleté mimoškolní aktivity v oblasti kulturní a sportovní.

Časté dotazy

Poměr mezi přihlášenými a přijatými

Obvykle se do prvního ročníku hlásí 60 až 70 uchazečů, přijímáme 30 žáků do prvního ročníku.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout