Z Základní škola

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/23

 

  Výsledky přijatých žáků do ZŠ pro školní rok 2021/2022

 


Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční od středy 6. dubna 2022 do 13. dubna 2022 pouze administrativně (bez účasti dětí i rodičů), na základě zaslaných/dodaných žádostí.

Zákonný zástupce dítěte k zápisu pošle/dodá:

  • žádost o přijetí dítěte
  • sken rodného listu dítěte
  • sken občanského průkazu zákonného zástupce

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání bude vydáno po ukončení zápisů (po 30. dubnu 2022).

 

    Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2022/2023

 

PRO ZÁJEMCE O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

K zápisu pošle zákonný zástupce písemně žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, sken rodného listu dítěte a sken občanského průkazu.

Více informací >>


ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

§ 37 školského zákona

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupcedítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátekpovinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzenímpříslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rokvěku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnostiodkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná neboduševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonnéhozástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinnéškolní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3,informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobechjejího plnění.

 


ZÁPIS – OZNAMOVÁNÍ

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.