Z Základní škola

Informace o přijímacím řízení na SŠ, SOU a víceletá gymnázia

Termíny odevzdání přihlášek:

 • do 30. listopadu 2019 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (nejvýše dvě přihlášky)
 • do 1. března 2020 všechny ostatní obory vzdělání (nejvýše dvě přihlášky)
 • do uvedeného termínu musí být přihlášky odevzdány na příslušných středních školách

Ředitel každé střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října 2019, do ostatních oborů vzdělání bez talentové zkoušky nejpozději do 31. ledna 2020. V tomto termínu stanoví a zveřejní na svých webových stránkách kritéria přijímacího řízení.

Jednotná přijímací zkouška

V přijímacím řízení v oborech maturitních (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, netýká se oborů uměleckých (na uměleckých oborech se dělají talentové zkoušky). Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (viz www.cermat.cz – zde ukázkové testy). 

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech, uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.

V přijímacím řízení na oborech učebních se jednotná přijímací zkouška nekoná.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

1. Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

 • 1. termín: 14. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání, 16. dubna 2020 - pro šestiletá a osmiletá gymnázia
 • 2. termín: 15. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání, 17. dubna 2020 - pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání):

 • 1. termín: 13. května 2020
 • 2. termín: 14. května 2020

2. Školní přijímací zkoušky (pokud se konají)

 • maturitní obory vzdělání od 12. dubna 2020 do 28. dubna 2020
 • ostatní obory vzdělání od 22. dubna 2020 do 30. dubna 2020

3. Talentové zkoušky

 • obory skupiny „82“ (Umění a užité umění) od 2. ledna 2020 do 15. ledna 2020
 • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna 2020 do 15. února 2020
 • konzervatoře od 15. ledna 2020 do 31. ledna 2020

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

V případě jednotné přijímací zkoušky Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2020. Jednotné přijímací zkoušky může konat uchazeč dvakrát a do celkového hodnocení se započítává z obou písemných testů lepší výsledek. Ředitel školy může v rámci kritérií stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí. Ředitel střední školy následně do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků uchazeče Centrem ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

U oborů, u kterých se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2020.

Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení

Ředitel střední školy zveřejní výsledky na webových stránkách školy (pod registračním číslem).

Zveřejněním seznamu na webových stránkách školy se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Přijatým uchazečům tedy není ředitel školy povinen posílat písemné rozhodnutí!

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Zápisový lístek se uplatňuje pouze pro obory denní formy vzdělávání (nevztahuje se na ostatní formy vzdělávání - večerní, dálkové, kombinované, distanční a také na studium nástavbové a zkrácené).

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2020.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to ale neplatí v případě, že:

 • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání;
 • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Další kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání. Termín již není jednotný!

Upozornění pro individuálně vzdělávané žáky

Nad rámec povinností, které nám ukládá zákon, jsme ochotni individuálně vzdělávaným žákům potvrdit a zaslat poštou dvě předvyplněné přihlášky (do denní formy vzdělávání) a zápisový lístek, a to v případě, že zákonný zástupce o potvrzení přihlášek písemně požádá a zároveň zašle ofrankovanou obálku s nadepsanou adresou bydliště, na kterou chce listiny zaslat. Přihlášky na klasické střední školy a učiliště (obory bez talentových zkoušek) můžeme odesílat nejdříve počátkem měsíce února 2020, jelikož se na přihlášky uvádí známky z 1. pololetí devátého ročníku.

S případnými dotazy se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Markétu Hudákovou

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: +420 733 797 600


Užitečné odkazy:

www.cermat.cz

www.zkola.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

www.infoabsolvent.cz