Práce, radost, smích, tolerance

Vize vzdělávání pro 21.století vychází z naděje na lepší svět, ve kterém vzdělání pomáhá překlenout rozdíly mezi lidmi a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ve vzdělání by mělo dojít k propojení soutěže, která motivuje, spolupráce, která posiluje a solidarity, která sjednocuje.

PaedDr. Ludvík Zimčík
PaedDr. Ludvík Zimčíkředitel školy

Jsme malá, ale dynamická venkovská škola ve Zlínském kraji, preferující individuální přístup k dětem a žákům, vstřícná vzdělávacím potřebám nastupujicích generací. Svým přístupem a důrazem na efektivní využívání informačních technologií dokazujeme, že předškolní vzdělávání, základní vzdělávání i střední vzdělávání (lyceum) nemusí být pro žáky jen nudnou povinností, ale také naplňující radostí.

Máme propracovaný model individuálního vzdělávání žáků, který využívá on-line i off-line výuku pro I. i II. stupeň ZŠ.
Máme propracovaný model dálkového vzdělávání ve střední škole - obor Kombinované lyceum, který využívá on-line a off-line výuku a konzultace.
Kontakt se školou je tak možný ze všech míst zeměkoule s přístupem k internetu.

mapka.jpg

Škola - prostředí, které motivuje

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem.
Proměňujeme školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.
U nás jsou respekt k žákovi, diskuze, individuální přístup a tolerance nejen frázemi, ale skutečnou každodenní realitou.

0
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Individuální vzdělávání - možnost volby

Individuální vzdělávání je v podmínkách českého školství jedna z alternativních edukačních koncepcí. Žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň. 
Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje, a neučit ho to proto, že to teď mají probírat všichni žáci. Kdo z rodičů to někdy vyzkoušel, ví, jak efektivní může individuální vzdělávání být, jak jsou děti spokojené.

0
ŽÁKŮ V INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Imoodle - používání informačních technologií je prostředkem, ne cílem

Naše škola žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE (imoodle) - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály.

Naše škola nabízí individuální vzdělávání jak na prvním stupni, tak na druhém stupni a jako jediní v celé republice využíváme pro komunikaci s žáky a jejich rodiči (a také dalšími vzdělavateli) unikátní systém řízení - škola opakovaně podává informace rodičům, má propracovaný program interakce škola – rodina - imoodle, eŽákovka, mailové informace, online výuka.

Veškerý tento náš servis v podobě imoodle, online výuky, eŽákovky, emailů aj. je něco navíc, co žádná škola IV žákům nenabízí. Naše nabídka spočívá v tom, že nabízíme rodičům nadstandard – což ze zákona nemusíme – metodické vedení během školního roku. Za průběh vzdělávání v případě individuálně vzdělávaných žáků však zodpovídají rodiče (zákonní zástupci).

Stejně je to s online výukou.

Březovská virtuální třída je virtuální vzdělávací prostředí, kde na jedné straně jsou žáci, na druhé učitel. Pomocí tohoto prostředí, s využitím Skype pro firmy, nabízíme MOŽNOST PRAVIDELNÉ ONLINE VÝUKY, ale nenahrazujeme výuku, o kterou se mají starat zákonní zástupci.

Pro individuálně vzděláváné žáky nabízíme od čtvrtého do devátého ročníku v některých předmětech (ČJ, MAT, FYZ, AJ, D, ZE, PIS aj.), vždy ve stejný den a hodinu on-line výuku. Individuálně vzdělávaný žák si může  spustit Skype pro firmy (od školy dostane uživatelské jméno) a přes odkaz na eŽákovce se přímo přihlásit do online výuky. Ale v žádném případě nemůžeme úplně nahrazovat vzdělávání za rodiče (zákonné zástupce).

Ve škole používáme tisíce digitálních učebních materiálů a pro jejich efektivní využívání využíváme LMS MOODLE (imoodle). IMOODLE umožňuje tyto materiály nejen strukturovaně ukládat (v našem případě podle ročníků a jednotlivých vyučovacích předmětů) a archivovat, ale hlavně efektivně využívat při vlastní výuce ve škole, při domácí přípravě žáků, plnění domácích úkolů i pro online testování a také velmi výhodně pro individuální vzdělávání našich žáků, které máme po celé republice i v zahraničí.

0
SDÍLENÍ NA FACEBOOKU
Image

Obory vzdělání

79-01-C/01 Základní škola

79-01-B/01 Základní škola speciální

78–42–M/06 Kombinované lyceum  - Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Škola organizuje Kurzy pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání ve Zlínském kraji.

Škola sdružuje

Lyceum - kapacita 120 žáků
Základní škola - kapacita 1100 žáků
Mateřská škola - kapacita 46 dětí
Školní družina - kapacita 60 žáků
Školní jídelna - kapacita 110 jídel

Oficiální název

Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová

IČO: 70937303
DIČ: CZ70937303 

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Adresou pro doručování dokumentů v analogové (písemné) podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat, je

Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová

Březová 102, 687 67

Emaily školy:       

Úřední hodiny: pondělí – pátek: 8:00 – 14:00 hodin

Elektronická adresa: zsbrezova102@gmail.com
Identifikátor (ID) datové schránky: ffcz6tb

Přijímané datové formáty jsou formáty povolené pro datové zprávy dodávané do datové schránky (pdf, PDF/A, xml, fo, zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, ptpx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp3,) a formáty pro elektronické tabule (formáty podporované softwarem ActiveInspire a SMART Notebook). 
Akceptovatelné přenosné technické nosiče dat jsou CD, DVD a USB plug&play zařízení (bez instalace ovladačů). 
Nakládání s datovými zprávami obsahujícími škodlivý kód: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, je mu neprodleně zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu s návrhem na další postup. Neúplné nebo poškozené dokumenty: Lze-li z doručeného neúplného nebo poškozeného dokumentu zjistit kontaktní údaje odesílatele, ministerstvo jej touto cestou neprodleně vyrozumí a vyzve k nápravě. Neúplný nebo poškozený dokument není zpracováván.

Pohled na komplex

Přehled stavebních změn 2003 - 2018

(ke stažení v .pdf)
brozura skola v novem stránka001

Přesunete-li panáčka vpravo dole na označené místo, dostanete se na virtuální prohlídku