Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

I Individuální předškolní vzdělávání

 

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem (individuálním vzděláváním dítěte na základě oznámení mateřské škole při zápisu).

Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhají v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 6. května 2022 do 16. května 2022.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (viz níže žádost o přijetí do MŠ).

Zákonný zástupce může zvolit pro dítě i jinou než spádovou mateřskou školu (tedy i naši mateřskou školu).

Individuální předškolní vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (viz níže oznámení individuálního předškolního vzdělávání).

§ 183 školského zákona

(2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

K individuálnímu předškolnímu vzdělávání Vám sdělujeme, že žádosti jsou evidovány a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je závislé na datu podání žádosti, neboť máme omezenou kapacitu pro přijímání dětí k individuálnímu předškolnímu vzdělávání.

Zákonným zástupcům dětí v individuálním předškolním vzdělávání přijetí/nepřijetí oznamujeme navíc přes datové schránky nebo emailem.

Žádost o přijetí do MŠ

Oznámení individuálního předškolního vzdělávání

 

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

Je vhodné pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Povinnosti naší mateřské školy v případě realizace individuálního vzdlávání dítěte

Ředitel mateřské školy doporučí dle § 34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, příp. z jeho přílohy; mateřská škola k tomu využije také svůj školní vzdělávací program.

Ředitel stanovil dle § 34b odst. 3 školského zákona ve školním řádu mateřské školy termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i náhradní termín pro ověření (termíny budou zveřejněny 31.8.2018).

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona.

Vzdělávací oblasti - podpora, přehled k přezkoušení 

I. oblast bilogická
Dítě a jeho tělo
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, u
it je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům. Holistické pojetí zdraví.

II. oblast psychologická
Dítě a jeho psychika
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

III. oblast interpersonální
Dítě a ten druhý
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

IV. oblast sociálně kulturní
Dítě a společnost
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty.

V. oblast environmentální
Dítě a svět
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí - počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu - a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Přezkoušení 

Jakým způsobem budete pracovat, je čistě na vás. Vaše pokroky a postupy si osobně sdělíme na osobní schůzce, která je povinná pouze 1 krát za celý školní rok, a to v listopadu v Březové, a poté v prosinci v Kladně ( výběr místa je na vás ).

O případných změnách osobního přezkoušení v důsledku koronavirové situace sledujte průběžně ežákovku, kde naleznete aktuální informace, případně změny.

K setkání  si můžete připravit osobní portfolia dětí, která mohou obsahovat práci vašich dětí, např. obrázky, nafocené výrobky, cokoli co uznáte za vhodné k oblastem, ve kterých dítě vzděláváte.

Osobní schůzka trvá orientačně 20-30 minut.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat telefonicky či e-mailem Mgr. Kateřinu Pražákovou.

 

Se záležitostmi ohledně organizace školního roku a běžnými administrativními postupy v MŠ se obracejte na Mgr. Kateřinu Pražákovou:

· individuálního předškolního vzdělávání a přezkoušení (v listopadu a prosinci),
· osobních konzultací, podávání a projednávání informací, vyřizování administrativních záležitostí aj.,

 

prazakova

 

Mgr. Kateřina Pražáková

mobil: 606 072 077

email: prazakovakaterina81@gmail.com

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline