L Lyceum

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21

Ve školním roce 2019/2020 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na střední školy do oborů zakončených maturitní zkouškou (tedy i na naše Kombinované lyceum). Proběhnou v polovině dubna, přihlášku je nově nutno podat už do 1. března 2020.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky čeká uchazeče o vzdělání v oboru zakončeném maturitní zkouškou, ale jen v prvním kole přijímacího řízení. Naše specifikum je v tom, že máme pouze dálkovou formu vzdělávání, proto uchazeči o vzdělávání mohou být přijímáni do 1. ročníku dálkového studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) i v dalších kolech přijímacího řízení, kde už se neskládá jednotná přijímací zkouška (2. kolo proběhne už jen na základě podmínek stanovených ředitelem školy). V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení v dalších kolech může ředitel školy zohlednit také výsledky jednotné přijímací zkoušky.

Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v rámci přijímacího řízení konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.


Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

 

  1. termín: 14. dubna 2020
  2. termín: 15. dubna 2020

Náhradní termíny:

  1. termín: 13. května 2020
  2. termín: 14. května 2020

Přihláška

 

Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné podat do 1. března 2020.

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je nutné podat do 29. května 2020.

  Tiskopis přihlášky

  Vzor správně vyplněné přihlášky

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.

Nezbytné součásti přihlášky:

  • ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřená kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušného ročníku na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,[1]
  • v případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy),
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, bližší informace naleznete na stránkách jednotné přijímací zkoušky v části Úpravy podmínek přijímacího řízení,
  • v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb.,

U žáků cizinců bude ověřena znalost českého jazyka formou rozhovoru v den konání přijímacího řízení. Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání.

Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás - rádi Vám pomůžeme!

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovné poradenství a kariérové poradenství, záležitosti týkající se speciálních vzdělávacích potřeb žáků a podpůrných opatření s Vámi bude řešit Mgr. Markéta Hudáková, mobil: 733 797 600; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kritéria přijímacího řízení v 1. kole

 

 1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky

 

 -        ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

 max. 50 bodů 

 -        ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

 max. 50 bodů

 2. Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ

 max. 30 bodů

 3. Motivační dopis

 max. 20 bodů

 4. Hodnocení z matematiky a ČJL za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky        

 max. 10 bodů

 Maximální počet všech dosažených bodů

 160 bodů

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 35

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle celkového součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk.

Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů.


Bližší informace k jednotlivým kritériím

 

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ

V případě uchazečů, kteří jsou ve školním roce 2019/2020 žáky 9. ročníku se započítává prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ze všech předmětů (nezapočítává se hodnocení chování). V případě uchazečů s ukončeným základním vzděláním se započítává prospěch za obě pololetí 9. ročníku.

Stupnice hodnocení:

Za každé hodnocení předmětu známkou „chvalitebný“ se odečítá 1 bod  od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „dobrý“ se odečítají 2 body  od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „dostatečný“ se odečítají 3 body od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „nedostatečný“ se odečítá 5 bodů od maximálního počtu bodů.

Student v kategorii „Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ“ nezískává záporné body (minimální počet bodů = 0).

Motivační dopis

Motivační dopis posuzuje individuálně ředitel školy. Uchazeči mohou uvádět víceleté mimoškolní aktivity v oblasti kulturní a sportovní.

Hodnocení z matematiky a ČJL za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky

Za hodnocení “výborný“ se započítá 5 bodů z každého předmětu.

Za hodnocení “chvalitebný“ se započítají 4 body z každého předmětu.

Za hodnocení “dobrý“ se započítají 2 body z každého předmětu.

Za hodnocení “dostatečný“ se nezapočítá žádný bod.

Za hodnocení „nedostatečný“ se odečítají dva body.


[1] Vzhledem k tomu, že přihláška pro dálkovou formu vzdělávání neobsahuje formulář pro opis klasifikace ze ZŠ, je možné využít jako přílohu také formulář přihlášky pro denní formu (zde však již nevyplňujte název školy, naše lyceum má pouze dálkovou formu vzdělávání a tento formulář tak slouží pouze pro potvrzení známek a bez řádně vyplněné přihlášky pro dálkovou formu není možné uchazeče zařadit do přijímacího řízení).