Informace o přijímacím řízení na střední školy

Školní rok 2018/2019

 

 • v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, netýká se oborů uměleckých (na uměleckých oborech se dělají talentové zkoušky). Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku;
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (viz www.cermat.cz – zde ukázkové testy)
 • jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech, uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí;
 • žáci si podávají dvě přihlášky

Termíny

Odevzdání přihlášek

 • do 30. listopadu 2017 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou;
 • do 1. března 2018 všechny ostatní obory vzdělání
 • do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole.

Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října 2017, do ostatních oborů vzdělání bez talentové zkoušky nejpozději do 31. ledna 2018.

V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní (na webových stránkách):

 • kritéria přijímacího řízení
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů
 • rozhodnutí ředitele střední školy o konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení rozhodl

Zkoušky

1. Jednotné zkoušky

1. termín:

 • 12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání
 • 13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

 • 16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání
 • 17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání):

 • 1. termín: 10. května 2018
 • 2. termín: 11. května 2018

2. Školní přijímací zkoušky

 • maturitní obory vzdělání od 12. dubna 2018 do 28. dubna 2018
 • ostatní obory vzdělání od 22. dubna 2018 do 30. dubna 2018

3. Talentové zkoušky

 • Obory skupiny „82“ (Umění a užité umění) od 2. ledna 2018 do 15. ledna 2018
 • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna 2018 do 15. února 2018
 • konzervatoře od 15. ledna 2018 do 31. ledna 2018

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky. V náhradním termínu koná uchazeč zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla uznána (vážné důvody, písemná omluva nejpozději do 3 dnů řediteli střední školy).

Rozhodne-li ředitel střední školy o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním pozvánku k přijímací zkoušce. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy.

V případě, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom ředitel školy uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče písemně bez zbytečného odkladu (spolu s touto informací o nekonání přijímací zkoušky je sděleno uchazeči jeho registrační číslo).


Hodnocení výsledků přijímacího řízení

V případě jednotné zkoušky (u oborů vzdělání s maturitní zkouškou) Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2018. Jednotné přijímací zkoušky může konat uchazeč dvakrát a do celkového hodnocení se započítává z obou písemných testů lepší výsledek. Ředitel školy může v rámci kritérií stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí. Ředitel střední školy následně do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků uchazeče Centrem ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

U oborů, u kterých se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2018.

Ve všech případech nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů ředitel střední školy odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. dubna do 30. dubna 2018.

Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní na webových stránkách školy:

 • pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;
 • seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;
 • v anonymizované podobě výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Zápisový lístek se uplatňuje pouze pro obory denní formy vzdělávání (nevztahuje se na ostatní formy vzdělávání - večerní, dálkové, kombinované, distanční, a také studium nástavbové a zkrácené).

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2018.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že:

 • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání;
 • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


Další kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny školní přijímací zkoušky. Součástí vyhlášení dalších kol je informace, zda výsledky jednotné zkoušky budou započítávány do kritérií přijímacího řízení.

Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Školní přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se koná v termínu stanoveném ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku pro toto další kolo zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.

Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním, s tím rozdílem, že v tiskopise přihlášky se vyplňuje vždy jen jedna vybraná škola, na niž se přihláška podává.


Přijímání do prvního ročníku víceletých gymnázií

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmileté konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia.

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Jako součást přijímacího řízení je stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška. Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP).

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (termíny konání viz výše) zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2018, v případě GSP do 20. února 2018. Tento termín se nevztahuje na uchazeče, kteří konají talentovou zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče od 5. února do 15. února 2018, v případě oboru GSP ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Uchazeč o studium oboru GSP musí na vyhodnocení přijímacího řízení počkat až do doby, kdy budou výsledky jednotné zkoušky předány příslušné střední škole (nejpozději do 28. dubna 2018).


Individuálně vzdělávaným žákům zašleme předvyplněné a potvrzené přihlášky a zápisový lístek v první polovině měsíce února.

Rodiče žáků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, nás musí nejpozději do konce ledna o této skutečnosti informovat, abychom mohli připravit a odeslat včas přihlášky.


   Dokument ke stažení v .pdf 

Mgr. Markéta Hudáková, výchovná poradkyně